برگشت

تمرینات سرشانه

 تفكيك عضلاني

نشر از جلو سيم كش -

نشر از جانب سيم كش  -

نشر خم سيم كش -

كول از جلو سيم كش -

كول ايفت دستگاه -

افزايش حجم

سرشانه هالتر از پشت-   

كول هالتر -   

نشر از جانب-   

نشر خميده-   

نشر از جلو با دمبل-   

سرشانه هالتر از جلو-   

كول ليفت-   

پرس آمريكائي-   

   پرس سرشانه دمبل